صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 30 اسفند 1399 1400/01/08
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 بهمن 1399 1399/12/27
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 30 بهمن 1399 1399/12/27
صورت وضعيت پرتفوي دوره ي 1ماهه منتهي به1399/11/30 1399/12/02
صورت وضعیت پورتفوی برای دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1399/11/08
عملکرد سالانه منتهي به 1399/08/30 صندوق ثروت آفرين پارسيان(حسابرسي شده) 1399/10/27
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1399(حسابرسی شده) 1399/10/27
صورت وضعیت پورتفوی برای دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1399/10/08
عملکرد سالانه منتهي به 1399/08/30 صندوق ثروت آفرين پارسيان(حسابرسي نشده) 1399/10/01
اطلاعات و صورت هاي مالي سالانه منتهي به 1399/08/30 صندوق ثروت آفرين پارسيان(حسابرسي نشده) 1399/10/01
گزارش پرتفوی منتهی به 30 آبان 1399 1399/09/08
صورت وضعیت پورتفوی برای دوره یک ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1399/08/05
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 شهریور 1399 1399/07/06
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي 9 ماهه منتهي به 1399/06/31(حسابرسي نشده) 1399/06/30
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مردادماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/06/30
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 مرداد 1399 1399/06/10
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 تیر 1399 1399/05/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399(حسابرسی شده) 1399/04/24
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399(حسابرسی شده) 1399/04/24
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/03
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 1399/04/03
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 1399/04/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/03/07
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/02
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 98 1399/01/05
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/26
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/26
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/05
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 دی 1398 1398/11/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 ابان ماه1398(حسابرسی شده) 1398/10/17
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1398(حسابرسی شده) 1398/10/17
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 آذر 98 1398/10/03
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/27
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/27
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 آبان 98 1398/09/07
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 مهر 98 1398/08/06
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 شهریور 98 1398/07/03
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/31
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/31
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 مردادماه 98 1398/06/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 تیر ماه 98 1398/05/06
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه1398(حسابرسی شده) 1398/04/19
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398(حسابرسی شده) 1398/04/19
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/04/03
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/04/02
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه1398 1398/04/02
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 اردیبهشت ماه 98 1398/03/04
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 فروردین ماه 98 1398/02/09
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
صورت های مالی 3ماهه منتهی به 30 بهمن ماه1397 1397/12/20
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه1397 1397/12/20
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
فایل با کیفیت گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 30آبان ماه1397(حسابرسی شده) 1397/10/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/10/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1397(حسابرسی نشده) 1397/10/01
صورت های مالی سالانه منتهی به 30آبان ماه1397(حسابرسی نشده) 1397/10/01
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/27
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 97/04/31 1397/05/10
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/04/17
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 13970حسابرسی شده) 1397/04/17
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/03/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/03/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/01/19
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1396/12/20
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1396/12/20
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/10/30 1396/11/10
گزارش ماهیانه صندوق ثروت آفرین پارسیان دوره منتهی 1396.09.30 1396/10/23
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1396/10/19
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آبان ماه 1396 صندوق ثروت آفرین پارسیان(حسابرسی شده) 1396/10/19
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1396/09/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آبان ماه 1396 صندوق ثروت آفرین پارسیان 1396/09/27
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 مردادماه 1396صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1396/06/25
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1396/06/25
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1396/04/17
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1396/04/17
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1396/03/29
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرن پارسیان 1396/03/29
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1395/12/15
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1395/12/15
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1395 صندوق ثروت آفرین پارسیان(حسابرسی 1395/10/11
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1395 صندوق ثروت آفرین پارسیان(حسابرسی 1395/10/11
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آبان ماه 1395 صندوق ثروت آفرین پارسیان 1395/09/22
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30آبان ماه 1395 صندوق ثروت آفرین پارسیان 1395/09/22
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه1395 صندوق ثروت آفرین 1395/06/24
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 مردادماه 1395 صندوق ثروت آفرین پارسیان 1395/06/24
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/04/06
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/04/06
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/29
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1394 1394/12/26
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1394 1394/12/24
اصلاحیه گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آبان 1394 (حسابرسی شده) 1394/10/20
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آبان 1394 (حسابرسی شده) 1394/10/19
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 آبان 1394 صندوق سرمایه گذاری ثروت آ(حسابرسی شده) 1394/10/19
صورتهای مالی منتهی به 1394/08/30 1394/09/30
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 1394/08/30 1394/09/30