مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه و تایید سازمان مجمع مورخ 1399/11/15 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1399/12/25
تایید تغییر متولی صندوق در مجمع مورخ 99/08/24 1399/10/07
مجمع تغییر متولی به فریوران راهبر مورخ 24/08/1399 1399/10/07
تغییر مشخصات و کارمزد متولی 1399/10/07
مجمع تغییر نوع صندوق مورخ 99/07/06 1399/09/08
13990220صورتجلسه مجمع ثروت تغییر بازارگردان ساعت 15 1399/03/21
13990220صورتجلسه مجمع ثروت تغییر بازارگردان ساعت 15 تایید سازمان 1399/03/21
صورتجلسه تغییر بازارگردان 13990220 مجمع ثروت ساعت 14 1399/03/13
تایید سازمان صورتجلسه تغییر بازارگردان 13990220 مجمع ثروت ساعت 14 1399/03/13
نامه تایید سازمان مجمع 13981105 ساعت 16 1398/11/30
صورتجلسه مجمع مورخ 13981105 ساعت 16 بخشنامه 12010065 سازمان بورس و اورق بهادار 1398/11/27
صورتجلسه مجمع مورخ 13981105 ساعت 15 بخشنامه 12010065 سازمان بورس و اورق بهادار 1398/11/27
نامه تایید سازمان ساعت 15 مجمع 13981105 بخشنامه 12010065 سازمان بورس و اورق بهادار 1398/11/27
صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13981105 ساعت 14 1398/11/27
نامه تایید سازمان مجمع 13981105 سالانه ساعت 14 1398/11/27
تغییرات مجمع اضافه شدن سرمایه گذاری در بازار پایه فرابورس ایران ، هزینه نرم افزار، تغییر بند عضویت کانون و خدمات سپرده گذاری 1398/09/12
تغییرات امیدنامه ای صندوق مجمع 13971024 تصویب هزینه مجمع، هزینه سپرده گذاری، تغییر کارمزد متولی، تغییر رکن حسابرس 1397/12/12
نامه تایید سازمان مجمع 13971024 1397/11/03
مجمع سالانه صندوق، تصویب صورت مالی، تغییر حسابرس، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار مورخ 13971024 1397/11/03
مجمع تغییر کارمزد مدیر 13970621 و تاییدیه سازمان 1397/07/08
مجمع 13970423 ابلاغیه 12020097 و شناسایی کارمزد ثبت سازمان 1397/05/27
نامه تایید سازمان مجمع 13970423 1397/05/27
مجمع تغییر هزینه نرم افزار و هزینه برگزاری مجمع مورخ 1396.10.30 1396/11/18
نامه تاییید سازمان مجمع مورخ 1396.10.30 1396/11/18
مجمع سالانه صندوق ثروت مورخ 1396/10/30 1396/11/15
نامه تایید سازمان مجمع سالانه ثروت مجمع مورخ 1396.10.30 1396/11/15
مجمع تغییر ترکیب دارایی ها و تغییر کارمزد مدیر 1396/08/29
نامه تایید سازمان مجمع مورخ 1396/08/16 1396/08/29
مجمع تغییر کارمزد متولی 1396/01/16
مجمع حد نصابهای جدید 1395/11/12
مجمع سالانه ثروت 1395/11/12
نامه تایید سازمان جهت سپرده کالایی 1395/08/05
امکان سرمایه گذاری در سپرده کالایی 1395/06/08
مجمع سالانه صندوق 1394/12/01
نامه تایید مجمع سالانه 1394/12/01
مجمع تغییر بازارگردان و تغییر هزینه های نرم افزار 1394/07/21 1394/08/26
نامه سازمان در خصوص تایید تغییر کارمزد و هزینه نرم افزار 1394/08/26
مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 1394/07/21 1394/08/13
نامه سازمان در خصوص تغییر آدرس صندوق 1394/08/13
مجمع موسس ثروت 1394/08/04
نامه سازمان در خصوص تغییر ارکان 1394/08/04
مجمع تغییر ارکان ثروت مورخ 1394/07/21 1394/08/04