اخبار

عنوان تاریخ درج
حاضرین مجمع مورخ 15 بهمن ماه 1399 1399/11/15
دعوت به مجمع صندوق 1399/11/05
حاضرین مجمع مورخ 24 آبان 99 1399/08/24
دعوت به مجمع صندوق 1399/08/14
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 1399/07/06 1399/07/06
برگزاری مجمع امیدنامه ای صندوق ساعت 14 مورخ 1399/07/06 1399/07/05
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13990220 1399/02/20
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14مورخ 13990220 1399/02/20
برگزاری مجمع امیدنامه ای صندوق ساعت 15 مورخ 13990220 1399/02/09
برگزاری مجمع اساسنامه ای صندوق ساعت 14 مورخ 13990220 1399/02/09
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 16مورخ 13981105 1398/11/05
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13981105 1398/11/05
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13981105 1398/11/05
برگزاری مجمع امیدنامه ای صندوق ساعت 16 مورخ 13981105 1398/10/22
برگزاری مجمع اساسنامه ای صندوق ساعت 15 مورخ 13981105 1398/10/22
برگزاری مجمع سالانه صندوق ساعت 14 مورخ 13981105 1398/10/22
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10 مورخ 13980825 1398/08/25
برگزاری مجمع عمومی صندوق مورخ 1398/08/25 1398/08/13
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان 1398/02/21
اسامی حاضرین در مجمع 1397/10/24 1397/10/24
اسامی حاضرین در مجمع سالانه 1397/10/24 1397/10/24
برگزاری مجمع عمومی صندوق مورخ 1397/10/24 1397/10/12
برگزاری مجمع سالانه صندوق مورخ 1397/10/24 1397/10/12
اسامی حاضرین در مجمع 1397/06/21 1397/06/21
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/06/21 1397/06/11
اسامی حاضرین در مجمع 1397/04/23 1397/05/06
برگزاری مجمع مورخ 1397/04/23 1397/04/13
برگزاری مجمع سالانه 1396/10/30
برگزاری مجمع 1396/08/16
برگزاری مجمع 1396/08/06
اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10 صندوق ثروت آفرین پارسیان 1395/12/22
اسامی حاضران در مجمع 1395/10/22 صندوق ثروت آفرین پارسیان 1395/12/22
تغییر کارمزد متولی 1395/11/27
برگزاری مجمع سالانه 1395/10/09
برگزاری مجمع صندوق در تاریخ ١٣٩٥/٠٥/٠٢٣ 1395/05/10
برگزاری مجمع سالانه صندوق 1394/10/10
مجمع صندوق 1394/07/01