برگزاری مجمع سالانه صندوق مورخ 1397/10/24

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در روز دوشنبه مورخ 1397/10/24راس ساعت 14در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

دستور جلسه :

تصویب صورتهای مالی

تغییر ارکان

سایر موارد