برگزاری مجمع عمومی صندوق مورخ 1397/10/24

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در روز دوشنبه مورخ 1397/10/24راس ساعت 15در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

دستور جلسه :

تصویب هزینه مجمع

تصویب هزینه سپرده گذاری

تغییر کارمزد متولی

سایر موارد