تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان به روز گردید.