اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14مورخ 13990220

احتراما به استحضار میرساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان، در تاریخ 1399/02/20ساعت 14:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

1)      آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)      آقای مجید علیزاده به نمایندگی از سازمان به سمت ناظر مجمع

3)       خانم بهاره همتی ­­به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4)       آقای امین قاسمی به سمت دبیر مجمع