برگزاری مجمع امیدنامه ای صندوق ساعت 14 مورخ 1399/07/06

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه­ گذاری ثروت آفرین پارسیان در تاریخ 1399/07/06 ساعت 14:00 بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز جهت حضور در جلسه مجمع دعوت به عمل می­ آید.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

تغییر نوع صندوق از مختلط به سهامی