تغییر کارمزد متولی

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در تاریخ 10/12/1395 ساعت 13 با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق و همچنین ارکان در محل  صندوق برگزار خواهد شد.