اسامی حاضران در مجمع 1395/10/22 صندوق ثروت آفرین پارسیان

1. رئیس مجمع: مجتبی جهانگیری (نماینده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)
2. ناظر اول: هادی شعبانی)نماینده گروه مالی بانک پارسیان(
3. ناظر دوم رضا یعقوبی (نماینده بهراد مشار)
4. دبیر مجمع: نسترن احمدی
5. محمود عبدلی( نماینده بیات رایان)
6. هاله پاک نژاد (نماینده بازارگردان)
7. سعید پرچمی همپا (نماینده سازمان)