اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10 صندوق ثروت آفرین پارسیان

1. رئیس مجمع: مهدی محمودی (نماینده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)
2. ناظر اول: هادی شعبانی)نماینده گروه مالی بانک پارسیان(
3. ناظر دوم: رضا یعقوبی (نماینده متولی)
4. دبیر مجمع: نسترن احمدی
5. علیرضا جم( نماینده حسابرس)
6. هاله پاک نژاد (نماینده بازارگردان)