برگزاری مجمع

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در روز سه شنبه مورخ  1396/08/16 راس ساعت 9:30صبح در محل شرکت واقع در  شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران، پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

 

دستور جلسه :

تغییر ترکیب دارایی های صندوق

سایر موارد