برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/06/21

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در روز چهار شنبه مورخ 1397/06/21 راس ساعت 10 در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

دستور جلسه :

تغییرات کارمزد مدیر

سایر موارد