اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مختلط است. در طول عمر صندوق حدنصابهای زیر بر اساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت می شود

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران ، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق¬های سرمایه¬گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل70% از کل دارایی های صندوق
   1-1 سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
   1-2 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10% ازکل دارایی های صندوق
   1-3 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
   1-4 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
   1-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
   1-7 واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق های سرمایه¬گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
2- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر5% از کل دارایی های صندوق
3- سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی حداکثر15% از کل دارایی‌های صندوق
4- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر 15 % از ارزش کل دارایی های صندوق مشروط بر اینکه حداکثر5% از کل دارایی های صندوق ، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.