ارکان صندوق

کارگزاری های فعال به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان به همراه توضیحات