ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان به همراه توضیحات

کارگزاری های فعال به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری