اسامی حاضرین در مجمع ساعت 16مورخ 13981105

احتراما به استحضار میرساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان، در تاریخ 1398/11/05ساعت 16:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

1)      آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)      آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از سازمان به سمت ناظر مجمع

3)       خانم غزاله کاظمی ­­به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4)       آقای امین قاسمی به سمت دبیر مجمع