دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت تامين سرمايه لوتوس پارسیان (سهامی عام) 600,000 %60.00
2 شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) 400,000 %40.00