جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 365,407 64.12 2,630,569 89.53 2,660,745 90.59 2,565,787 90.55
اوراق مشارکت 177,896 31.22 64,079 2.18 64,660 2.2 67,528 2.38
سپرده بانکی 73,014 12.81 183,022 6.23 150,138 5.11 140,385 4.95
وجه نقد 55 0.01 19 0 18 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -46,476 -8.16 60,449 2.06 61,506 2.09 59,833 2.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 160,911 28.24 846,213 28.8 863,382 29.4 833,070 29.4