جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 162,446 52.96 569,701 54.5 554,973 53.06 566,060 53.78
اوراق مشارکت 133,369 43.48 343,917 32.9 375,707 35.92 383,326 36.42
سپرده بانکی 53,092 17.31 96,949 9.27 88,330 8.44 79,738 7.58
وجه نقد 62 0.02 4 0 4 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -42,249 -13.77 34,734 3.32 27,003 2.58 23,491 2.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 72,687 23.7 227,650 21.78 222,425 21.26 226,432 21.51