جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 190,259 54.78 833,898 61.11 870,405 59.36 878,924 60.81
اوراق مشارکت 144,252 41.53 392,541 28.76 437,321 29.82 442,378 30.61
سپرده بانکی 54,801 15.78 97,773 7.16 122,842 8.38 85,273 5.9
وجه نقد 59 0.02 4 0 3 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -42,030 -12.1 40,475 2.97 35,768 2.44 38,845 2.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 83,754 24.11 340,585 24.96 406,425 27.72 467,315 32.33