بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 122,731 51.12 433,654 55.1 454,613 55.19 397,898 48.06
اوراق مشارکت 114,070 47.51 254,026 32.28 232,051 28.17 236,482 28.56
سپرده بانکی 46,846 19.51 85,842 10.91 117,750 14.3 187,012 22.59
وجه نقد 68 0.03 9 0 4 0 5 0
سایر دارایی ها -43,632 -18.17 13,445 1.71 19,251 2.34 6,498 0.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 56,693 23.61 185,642 23.59 191,527 23.25 176,437 21.31