بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 153,927 52.66 519,768 55.17 573,301 56.72 574,735 54.52
اوراق مشارکت 128,589 43.99 302,945 32.15 313,848 31.05 308,834 29.29
سپرده بانکی 52,239 17.87 97,030 10.3 84,366 8.35 145,903 13.84
وجه نقد 63 0.02 3 0 3 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -42,494 -14.54 22,408 2.38 39,182 3.88 24,750 2.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 69,460 23.76 217,247 23.06 229,676 22.72 232,736 22.08