بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 136,253 51.37 442,347 51.97 450,459 50.98 536,840 59.59
اوراق مشارکت 120,862 45.56 253,930 29.83 295,002 33.39 273,993 30.41
سپرده بانکی 51,225 19.31 140,201 16.47 125,288 14.18 82,099 9.11
وجه نقد 66 0.02 4 0 3 0 0 0
سایر دارایی ها -43,142 -16.26 14,685 1.73 12,770 1.45 7,991 0.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,451 23.54 190,067 22.33 193,802 21.94 216,405 24.02